Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony archiwalnej projektu Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych strony archiwalnej projektu Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych „Remont dróg spacerowych oraz budowa obiektów małej architektury w rejonie basenu „Żabka” w Łaziskach Górnych”.

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-06-02

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • błędy w strukturze strony;
 • elementy strony nie są dostępne z poziomu klawiatury;
 • brak logicznej nawigacji na stronie;
 • brak opisów alternatywnych dla elementów strony będących grafikami;
 • elementy strony są obrazami tekstu;
 • brak opisów alternatywnych do zdjęć i audiodeskrypcji dla wirtualnego spaceru;
 • błędy kontrastu;
 • brak nagłówków i etykiet;
 • brak ustawionego języka strony;
 • treści strony nie podlegają ww. ustawie ponieważ nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nie były uaktualniane ani poddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Nie są one dostępne z uwagi na brak opisów alternatywnych do grafik, źle przygotowanych niedostępnych załączników (skanowane pliki pdf zawierające obrazy tekstu, błędy kontrastu itd.)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych posiada następujące ułatwienia dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
 • wyróżnienie odnośników
 • możliwość obsługi z poziomu klawiatury

Planujemy do końca 2021 r. dostosować stronę do wymagań prawnych. Dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery. Trwają szkolenia pracowników w zakresie opracowywania i publikacji dostępnych cyfrowo treści oraz nad dostosowaniem już opublikowanych plików. Jeżeli zauważą Państwo błędy, będą chcieli zgłosić uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści, by poprawić serwis Biuletynu Informacji Publicznej - prosimy o kontakt pod adres e-mail k.koziol@laziska.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności - Karolina Kozioł,, adres poczty elektronicznej k.koziol@laziska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 324 80 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

URZĄD MIEJSKI W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne (budynek główny)

Wejście główne do zabytkowego budynku położonego w centrum miasta znajduje się od strony ronda na przecięciu ulic Dworcowej i Orzeskiej. Z uwagi na prowadzące do niego schody nie jest ono dostosowane dla osób z dysfunkcją ruchu. Dla osób niepełnosprawnych udostępniono wejście boczne od strony parkingu przy ul. Dworcowej wyposażone w pochylnię i szerokie drzwi z pochwytem do otwierania oraz wewnętrzne automatyczne drzwi przesuwne. Osoby poruszające się na wózkach mogą swobodnie przemieszczać się w poziomie parteru, gdzie mieści się hol z Kancelarią Ogólną, Punkt Obsługi Mieszkańca, kasy i większość wydziałów obsługujących interesantów. Na piętro i do piwnic prowadzą schody. Z uwagi na brak windy i platformy, dostęp dla części osób niepełnosprawnych do tych kondygnacji nie został zapewniony. Pracownicy piętra obsługują osoby ze szczególnymi potrzebami w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.

Na ogólnodostępnym parkingu przypisanym do budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking od ulicy Orzeskiej i Energetyków). Zostanie wyznaczone dodatkowe miejsce bezpośrednio przy pochylni).

Plac Ratuszowy 1A, 43-170 Łaziska Górne

Wejście bez barier architektonicznych do parterowego budynku zlokalizowane jest w poziomie terenu przy wjeździe na parking od strony ul. Orzeskiej. Przestrzenie komunikacyjne i pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.

Na ogólnodostępnym parkingu przypisanym do budynku dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking od ulicy Orzeskiej i Energetyków).

ul. Św. Jana Pawła II 1, 43-170 Łaziska Górne

Wejście główne do zabytkowego budynku, położone w poziomie terenu i oznaczone pasem ostrzegawczym, zlokalizowane jest od strony skweru przy ul. Św. Jana Pawła II. Za drzwiami znajdują się schody prowadzące na parter oraz podnośnik umożliwiający samodzielny wjazd osobie poruszającej się na wózku na ten poziom. W strefie wejścia dostępna jest winda obsługująca wszystkie kondygnacje (piwnice, parte, piętro i poddasze użytkowe). Dodatkowe 2 wejścia prowadzące do klatek schodowych obsługujących wszystkie kondygnacje znajdują się z tyłu budynku. Wydział Urzędu Miejskiego zajmuję część pomieszczeń na poddaszu. Przestrzenie komunikacyjne są szerokie, bez barier architektonicznych. Toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.

Z tyłu budynku znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem parkingowych dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking od ul. Mickiewicza). Zostanie wyznaczone dodatkowe miejsce dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przy wejściu głównym.

ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne

Wejście główne zlokalizowane jest od strony parkingu. Prowadzą do niego schody i pochylnia. z jednostronną poręczą. Rampa nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach z uwagi na stosunkowo stromy podjazd wskazana pomoc osoby towarzyszącej. Dostępność może być zapewniona poprzez wsparcie pracownika, po umówieniu się lub kontakcie telefonicznym z pracownikiem. Zostanie zamontowany domofon umożliwiający kontakt z pracownikiem dla osób wymagających asysty przy wejściu. Wejścia boczne w poziomie piwnic (techniczne) i w poziomie parteru, z uwagi na schody, są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie Wydziały Urzędu Miasta mieszczą się na parterze budynku - przestrzeń ta jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking od ul. Działkowców). Zostanie wyznaczone dodatkowe miejsce bezpośrednio przy pochylni.

ul. Chopina 17, 43-170 Łaziska Górne (lokalizacja tymczasowa)

Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony dziedzińca przy parkingu w poziomie terenu, bez barier architektonicznych. Pomieszczenie zajmowane przez Urząd Miejski znajduje się na parterze. Przestrzenie komunikacyjne są szerokie i znajdują się na jednym poziomie. Obok punktu obsługi zlokalizowano toaletę dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.

Wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przed wejściem do budynku, wjazd na parking od ul. Chopina.

Udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu w budynkach Urzędu Miejskiego

Na teren wszystkich budynków Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Na chwile obecną nie ma udogodnień w postaci głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, tłumacza języka migowego i możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Trwają prace nad udostępnieniem tłumacza online i montażem pętli indukcyjnych oraz dostosowaniem systemu informacji przestrzennej do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych (tabliczki informacyjne przy pomieszczeniach, oznaczenia przestrzeni komunikacyjnych, tablice informacyjne).

deklaracja dostępności | Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies